Θεός εφανερώθη εν σαρκί

€6.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Σειρά ὁμιλιῶν στήν ἑορτή τῶν Χριστουγέν­ νων ἀπό τοῦ ἔτους 1976 καί ἐντεῦθεν, μέ τίς ὁποῖες γίνεται κατανοητό τό θεολογικό περι­ εχόμενο τῆς ἑορτῆς καί ἀναπτύσσεται ἡ ση­ μασία τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου στήν ζωή μας ἐξ ἀφορμῆς ἐπικαίρων κάθε φορά γεγονότων.