Ορθοδοξία και Ισλάμ

€4.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Ὁ διαθρησκειακός συγκρητισμός ἐλλοχεύει στόν σύγχρονο ἀκαδημαϊκό διάλογο. Ἐπιση­ μαίνονται οἱ ἀποστάσεις τῶν θέσεων πολλῶν συγχρόνων θεολόγων στούς μετά τῶν ἐκπρο­ σώπων τοῦ Ἰσλάμ διαλόγους των, ἀπό τήν πίστιν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.