Οκτώ ανέκδοτες εικόνες

€10.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Προσφορά στόν λαό τοῦ Θεοῦ 8 εἰκόνων τοῦ ἀοιδίμου ζωγράφου Φ. Κόντογλου, τῶν ὁποίων τά πρωτότυπα φυλάσσονται στό σκευοφυλάκιο τῆς Ἱ. Μονῆς μας. Φανερώνουν καί οἱ εἰκόνες αὐ­ τές «τό μέγα μυστήριο τῆς Πίστεώς μας: Τήν ἐναν­ θρώπησι τοῦ Θεοῦ καί τήν θέωσι τοῦ ἀνθρώπου» μέ τήν ὑψηλή τέχνη τοῦ Φ. Κόντογλου, ὁ ὁποῖος «ἀνανέωσε τήν μεγάλη ζωγραφική παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας μας» μεταμορφώνοντας «τά χρώματα καί τά σχήματα σέ σωτηριώδη θεολογία». Προλο­ γίζουν ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς μας καί ὁ καθηγητής Ν. Ζίας.