Μουσική Κυψέλη (Τόμος Γ')

€26.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Ἐπανέκδοσις τοῦ κλασικοῦ μουσικοῦ κειμένου τῆς «Μουσικῆς Κυψέλης» τοῦ Στεφάνου Λαμπα­ δαρίου μετά ἀπό ἐπανεγγραφή καί διόρθωσι τῆς παλαιᾶς ἐκδόσεως τοῦ 1883 ἀπό ἀδελφούς τῆς Ἱ. Μονῆς μας. Τό μέγεθος τῶν σελίδων καί τῶν γραμματοσειρῶν τό καθιστοῦν λίαν εὐανάγνω­ στο κατά τήν χρῆσι του στό Ἀναλόγιο. Ἀπαραί­ τητο βοήθημα τόσο στούς εὐλαβεῖς Ἱεροψάλτες τῶν Ἱ. Μονῶν καί Ἐκκλησιῶν ὅσο καί στούς δι­ δασκάλους καί μαθητές τῆς ἱερᾶς τέχνης τῆς Ἐκ­ κλησιαστικῆς Βυζαντινῆς μας Μουσικῆς.