Βίος και πολιτεία του δικαίου και πολυάθλου Ιώβ (Τόμος Α')

€12.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Τό ἐπιστέγασμα τῆς ἰσοβίου Ἰωβείου ὑπομονῆς καί κύκνειο ἆσμα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος π. Εὐσεβίου, ὁ ὁποῖος «παθών τά θεῖα καί μαθών τά θεῖα» ἀναλύει ἁγιοπνευματικῶς τό θεόπνευ­ στο βιβλίο τοῦ Ἰώβ καί ἀπαντᾶ ἰδίως στό ἐρώτη­ μα: «Γιατί ὁ πόνος στήν ζωή μας». Τό ἔργο χαρα­ κτηρίζει ἁπλότητα ἀλλά καί βάθος θεολογικό καί πνευματικό. Περιέχει βασικά στοιχεῖα Ὀρ­ θοδόξου Δογματικῆς καί Ἠθικῆς. Βοηθώντας στήν κατανόησι τοῦ ἱεροῦ κειμένου οἰκοδομεῖ εἰς Χριστόν. Μυεῖ στήν ἐν Χριστῷ ζωή καί ἔτσι παρηγορεῖ καί ἐνισχύει τούς ἀγωνιζομένους στόν κατά Χριστόν ἀγῶνα.